Asiakaspalvelu
säännöt
Tilaus auttaa
maksu
Muu liiketoiminta
Etusivu > säännöt > Käyttöehdot

Käyttöehdot

Meistä

Fashion71.net oli yksi verkon ensimmäisistä verkkokaupoista ja on auttanut muotitietoisuutta näyttävän upealta, koska 2008. Fashion71 tarjoaa viimeisimmät katutyyliset mekot, takit, saappaat ja paljon muuta. Kaikki tapahtumat osoitteessa fashion71.net käsittelee ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED.

Tämän sopimuksen nojalla tämän sivuston kautta ostettujen tavaroiden ja / tai palvelujen maksuprosessointipalveluja toimittaa ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED. Jos päätät maksaa luottokortilla ja maksu suoritetaan eurooppalaisen hankkijan kautta, nämä ehdot ovat sopimus teidän ja ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED: n välillä. Muihin ostotyyppeihin näillä ehdoilla on sopimus teidän ja ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED: n välillä ja tavarat ja / tai palvelut toimitetaan suoraan ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED -yhtiöön.

1. KÄYTTÖOIKEUDELLISET EHDOT - Nämä ehdot ovat sopimuspuolten lopullinen ja täydellinen sopimus eikä mitään ehtoja tai ehtoja, jotka muokkaavat tai muuttuvat tässä asetettuja määräyksiä, sitovat Yhtiömme, ellei niitä ole tehty kirjallisesti ja allekirjoittanut ja hyväksynyt Virkamies tai muu valtuutettu henkilö Yhtiömme. Näitä ehtoja ei saa muuttaa, kun Yhtiömme toimittaa tavaran ostajan ostotilauksen, lähetyspyynnön tai vastaavanlaisten lomakkeiden takia, jotka sisältävät painettuja ehtoja tai ehtoja, jotka ovat ristiriidassa tässä olevien ehtojen kanssa. Jos jokin termi, lauseke tai määräys julistetaan pätemättömäksi toimivaltaisen tuomioistuimen pätemättömäksi, tällainen ilmoitus tai tilanne ei vaikuta jonkin muun ilmaisun, lausekkeen tai määräyksen pätevyyteen.

2. VASTAUKSEN HYVÄKSYMINEN - Hyväksytyllä Yhtiön henkilökunnalla on kirjalliset hintatarkastukset kaikille tilauksille, ellei ole kirjallisesti osoitettu toimivan tiettynä ajanjaksona. Tavaroiden luovuttaminen ilman kirjallista hintatarkastusta ei ole tilauksen sisältämän hinnan hyväksyminen.

3. SUBSTITUTION - Yhtiömme varaa itselleen oikeuden ilman ennakkoilmoitusta korvata vaihtoehtoisen tuotteen, joka on samanlaista, laadukasta ja toimivaa. Jos ostaja ei hyväksy korviketta, Ostajan on nimenomaisesti ilmoitettava, että korvaus ei ole sallittua, kun ostaja pyytää tarjousta, jos tarjouspyyntö on tehty tai jos tarjouspyyntöä ei ole tehty, Yrityksemme .

4. HINTA - Hinnat, mukaan lukien kaikki kuljetusmaksut, ovat voimassa 10 päivää, ellei niitä ole määritelty yritykseksi tiettynä ajanjaksona kirjallisen tarjouksen tai kirjallisen myyntiluvan myöntämisen tai vahvistamisen perusteella. Yhtiömme voi peruuttaa tietyn ajanjakson kiinteäksi yritykseksi määritellyn hinnan, jos peruutus on kirjallinen ja postitettu ostajalle ennen sitä päivää, jona yritys on vastaanottanut kirjallisen hinnan hyväksymisen. Kaikki hinnat ja toimitukset ovat FOB-lähetyspisteitä. Yhtiömme pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tilaukset, jos myyntihintoja, jotka ovat alhaisempia kuin noteeratut hinnat, vahvistetaan valtion määräyksillä.

5. KULJETUS - Jollei toisin määrätä, Yhtiömme tulee käyttää harkintaa määrittäessään kuljettajaa ja reititystä. Kummassakin tapauksessa Yhtiömme ei ole vastuussa viivästyksistä tai liiallisista kuljetusmaksuista, jotka johtuvat sen valinnasta.

6. PAKKAUS - Jollei toisin säädetä, Yhtiö noudattaa vain vähimmäisvaatimuksia valitusta kuljetusmenetelmästä. Ostajan maksama kaikkien ostamien erikoispakkausten, kuormituksen tai jännitteiden hinta maksaa. Kaikki ostajan erityislaitteiden pakkaamis- ja kuljetuskustannukset maksaa Ostajan.

7. MAKSUILMOITUKSET - Alennus koskee vain materiaalin laskutettua arvoa (ei veroja tai rahtimaksuja). Yhtiömme pidättää itsellään oikeuden vaatia ennakkomaksua tai tyydyttävää tavaran turvallisuutta, mikäli Ostajan taloudellinen tilanne niin vaatii. Jos ostaja ei suorita maksuja tämän sopimuksen tai vakuussopimuksen ehtojen tai ei noudata tämän määräyksen mukaisia, Yhtiö voi vaihtoehtoisesti (ja muiden korjaustoimenpiteiden lisäksi) peruuttaa tämän tilauksen lähettämätön osan . Ostajan tulee olla vastuussa kaikista maksamattomista tileistä.

8. VEROT JA TUONTI / VIENTI-LISENSSIT - Hinnat eivät sisällä veroja. Ostaja maksaa verot, kun Yhtiöllä on kauppalasku, ellei ostaja anna veroviranomaiselle hyväksyttävää voimassaolevaa vapautustodistusta tai jos meiltä ei ole lain mukaan kiellettyä kerätä kyseisiä veroja ostajilta. Ostajan on varmistettava tuonti- tai vientitodistukset.

9. VAHINGOITUS JA RISKIT - Toimitus operaattorille merkitsee toimitusta ostajalle ja sen jälkeen vahingon tai vahingon riski on siirtynyt ostajalle. Kaikki ostajan vaateet kuljetuksen tai toimituksen aikana aiheutuneista vahingoista on tehtävä suoraan lentoliikenteen harjoittajalle. Ostajaa vastaan ​​tehdyt yhtiömme vastatoimet, jotka ovat syntyneet ennen tällaista luovutusta operaattorille, on tehtävä viiden (5) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta ja sen mukana on oltava alkuperäisen kuljetuslaskun, jonka liikenteenharjoittaja on allekirjoittanut, Vaaditussa tilassa. Huolimatta siitä, että ostaja menettää tappionsa, omistusoikeus ja hallussapitovelvollisuus myydyillä tavaroilla on edelleen Yhtiömme kanssa ennen kuin kaikki tämän sopimuksen mukaiset maksut, mukaan lukien seteleillä tai muulla tavalla todistetut varatut maksut, Korot, kulut ja asianajopalkkiot On tehty käteisenä, ja Ostaja suostuu tekemään kaikki tarvittavat toimenpiteet täydentämään ja ylläpitämään tällaista oikeutta ja nimikettä Yhtiömme.

10. TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN - Tavarat voidaan palauttaa 30 päivinä. Koko väärät kohteet ja laadun ongelmat voidaan vaihtaa. Tavarat palauttavat asiakkaat ovat vastuussa rahtimaksuista.

11. FORCE MAJEURE - Yhtiömme ei ole vastuussa velvoitteidensa laiminlyönnistä, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti Jumalan tekojen vaikutuksesta tai siitä, Ostaja, siviili- tai sotilasviranomainen, mukaan lukien palkkojen ja hintojen valvonta; tulipalot; sota; mellakka; Kuljetusten viivästyminen; Raaka-aineiden (mukaan lukien energialähteet), komponenttien, työvoiman, polttoaineen tai tarvikkeiden puuttuminen tai kyvyttömyys hankkia; Tai muussa tilanteessa kuin Yhtiön Yhtiön kohtuullinen määräysvalta, riippumatta siitä, ovatko ne samanlaiset tai erilaiset kuin edellä. Jos tietyt määrät vaikuttavat ja muut määrät eivät ole, kyseiset määrät poistetaan ilman vastuuta, mutta sopimus ei vaikuta niihin. Yhtiö voi missään edellä mainitusta syystä johtuvan pulaajan aikana jakaa tällaisten raaka-aineiden tarjonta eri käyttäjilleen kaikella tavalla, jota YILIDA Company pitää oikeudenmukaisena ja kohtuullisena. Missään tapauksessa yhtiö ei ole vastuussa erityisistä tai välillisistä vahingoista mistään viivästyksestä mistä tahansa syystä.

12. TÄYDENTÄVÄT OHJELMAKSUT - Jos osapuoli maksaa ostohinnan tai minkä tahansa maksamattoman taseen takaisinperintää koskevan oikeuden tai muun menettelyn, tai ostaja on rikkonut minkään tässä ilmaisun rajoissa, ostajan on maksettava Yhtiöllemme vahingonkorvauksen lisäksi Laillisesti todistetut kohtuulliset asianajopalkkiot ja keräyskustannukset.

13. VASTUU - Yhtiö ei ole vastuussa mistään tämän tuotteen tilauksesta tai käytöstä aiheutuvista vahingoista tai vahingoista, jotka johtuvat yksitellen tai yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Yhtiömme ei ole vastuussa toimitetun painon tai määrän virheistä, ellei ostaja ole esittänyt sitä viiden (5) päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta ja mukana alkuperäisen kuljetuslaskun, jonka liikenteenharjoittaja on allekirjoittanut toteamalla, että kyseinen kuljetusyritys on vastaanottanut tavarat yhtiömme kunnossa väitti. Jos osapuoli on esittänyt tällaisen hyvissä ajoin vaatimuksen, ja yritys väittää olevansa voimassa oleva vaatimus, Yhtiö voi täyttää velvollisuutensa joko toimittamalla tarvittavan määrän puutteen korjaamiseksi tai yhtiömme optiolla hyvittämällä Ostajan laskutushintaan Puute.

14. TAKUU - Kaikki Yhtiömme myymät tavarat ovat Ostajalle taatusti vailla materiaali- ja valmistusvirheitä ja valmistettu teollisuusstandardien mukaisesti. Edellä mainittu takuu ei ole sallittua eikä siinä suljeta pois kaikkia muita tässä nimenomaisesti mainittuja takuita, olivatpa ne sitten nimenomaisia ​​tai epäsuoria, laissa tai muutoin esitetyin takuissa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, mahdolliset takuut myytävyydestä tai kelpoisuudesta. Yhtiömme edustajalla, työntekijällä tai edustajalla ei ole toimivaltaa sitoa yhtiömme tavaroihin liittyvää edustusta, vakuutusta tai takuuta eikä tällaista edustusta, vakuutusta tai takuuta pidetä osana Tämä sopimus, eikä se ole toteuttamiskelpoinen. Ostajan on pidätettävä mitä tahansa materiaali- tai valmistusvirheestä, jollei sitä ole toimitettu Yhtiömme kirjallisesti viiden (5) päivän kuluessa siitä, kun Ostaja on vastaanottanut tavarat.
Yhtiö ei ole vastuussa edellä mainitun takuun nojalla, jos menetys tai vahinko johtuu tavaroiden väärinkäytöstä tai käytöstä. Yrityksemme ei ota vastuuta tavaroiden suunnittelusta ja ei takaa tällaista suunnittelua. Tämä takuu ei koske kaikkia muita takuita, olivatpa ne sitten nimenomaisia, epäsuoria tai lakisääteisiä, mukaan lukien epäsuorat takuut, jotka ovat kaupankäynnin kohteena tai kuntoa.

15. KORVAUKSET JA VASTUUN RAJOITTAMINEN - Yhtiö ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista, vahingoista tai kuluista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti tavaroiden myynnistä, käsittelystä tai käytöstä tai muista niihin liittyvistä syistä. Yhtiön vastuu joka tapauksessa myös vaatimuksista, jotka koskevat takuuta tai laiminlyönnistä johtuvia rikkomuksia, on rajoitettu yksinomaan yhtiömme valinnan mukaan sellaisten tavaroiden korvaamiseksi, jotka eivät ole tämän sopimuksen mukaisia, ostajan takaisinmaksua tai hyvitystä, Tavaroiden hankintahintaan tai tavaroiden korjaamiseen tai korjaamiseen. Jos Yhtiömme pyytää tavaran palauttamista, tavarat toimitetaan uudelleen Yhtiömme mukaisesti yhtiön ohjeiden mukaisesti. Tässä kappaleessa olevat korjaustoimenpiteet muodostavat asiakkaan ainoan käyttämisen yhtiöllemme, joka rikkoo yhtiömme velvoitteita, olivatpa ne sitten takuita tai muita. Niin kauan kuin Yhtiömme tekee vilpittömästi pyrkimyksiä korjata rikkomukset, tässä säädetyt korjaustoimenpiteet katsotaan täytetyiksi.
16. VALINTA - ostaja ilmoittaa, että myytävät tavarat ovat sopivia tosiasialliseen tai käyttötarkoitukseensa ja että ostaja ei ole riippuvainen yhtiömme taidoista tai harkinnasta sopivien tavaroiden tai materiaalien valinnasta tai sopivien tavaroiden ja materiaalien suunnittelusta. Ostaja ilmoittaa, että tavaroiden käyttö ja asennus on tehtävä kaikkien sovellettavien hallituksen vaatimusten mukaisesti. Ostaja puolustaa, vakuuttaa ja pitää vaarattomana Yhtiömme, sen seuraajien, toimihenkilöiden ja tytäryhtiöiden vastuuseen kaikista kustannuksista (mukaan lukien asianajopalkkiot), vahingoista ja veloista, jotka johtuvat tosiasiallisista tai väitetyistä väitteistä, Liittovaltion, liuskekiven tai paikallisen lain, säännön, määräyksen tai standardin mukaisesti, minkä tahansa toimitetun tavaran käytöstä tai sen yhteydessä.

17. LAINSÄÄDÄNTÖ - Tämä sopimus ja sen toteuttamiseen liittyvät asiat on tulkittava Floridan osavaltion lainsäädännön mukaisesti ja sitä ohjaavat, aivan kuin se toteutettaisiin ja toteutettaisiin kokonaan Floridan osavaltiossa. Lisäksi sitä pidetään kauppiaiden kesken.

18. YLEISTÄ - Yhtiömme nimenomaan edustaa, että kaikki toimitettavat tavarat valmistetaan 1939: n, sellaisena kuin se on muutettuna, Fair Labor Standards Actin vaatimusten mukaisesti.

19. EMAILIT - Kun rekisteröidyt sivustollamme, mikä tarkoittaa, että olet samaa mieltä siitä, että voimme lähettää sinulle päivityksiä ja myynninedistämisilmoituksia, jos et halua vastaanottaa niitä enää, voit peruuttaa tilauksen mihin tahansa sähköposteihimme.

Käyttäjä Kommentti(Kaikki yhteensä0Käyttäjä Kommentti Num)

  • no comment
Yhteensä 0 Asiakirjat, into1 sivuilla. Ensimmäinen Taaksepäin seuraava Kestää
Käyttäjätunnus: Anonyymi käyttäjä
E-mail:
Sijoitus:
Sisältö:
Vahvistuskoodi: captcha
0
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!